REDAKSİYA HEYƏTİ:

 

Baş redaktor:
h..e.d., professor Ə.İ.Əliyev


Redaksiya Heyətinin sədri
h.e.d., dosent T.İ.Hüseynov


Baş redaktorun müavini:
h.ü.f.d. P.A.Bayramova


Redaksiya Heyətinin üzvləri:
AMEA-nın müxbir üzvü, h.ü.e.d., prof. M.F.Məlikova
h..e.d., prof. N.H.Cəfərli
h.e.d., prof. İ.O.Quliyev
h.e.d., prof. Ə.H.Rzayev
h.e.d., prof. Ş.T.Səmədova
h.e.d., prof. K.N.Səlimov
h.e.d., prof. Ə.İ.Sadıqov
h.ü.f.d., prof. Z.A.Əsgərov
h.e.d., prof A.İ.Abdullin (Rusiya)
h.e.d., prof. V.A.Avdeyev (Rusiya)
h.e.d., prof. Y.L.Boşitskiy (Ukrayna)
h.e.d., prof. V.A.Vasilyeva (Ukrayna)
h.e.d., prof. İ.N.Sopilko (Ukrayna)
h.e.d., prof. G.İ.Xubua (Almaniya)
h.e.d., prof. A.M.Əliyev (Almaniya)
h.ü.f.d., dos. F.B.Riehl (Almaniya)
h.e.d., prof. A.A.Sabitova (Qazaxstan)


Məsul katib:
h.ü.f.d., dosent A.N.İbrahimova